INTRO - A Trading  Support Company

Doradztwo i pośrednictwo w międzynarodowej wymianie towarów i usług.


Zapraszamy do współpracy firmy, które chciałyby rozszerzyć sprzedaż swoich towarów lub usług na rynkach zagranicznych oraz firmy zagraniczne, które są zainteresowane ekspansją na rynek polski. Łączymy ze sobą firmy tworząc solidną platformę do owocnej i długofalowej współpracy.
Zajmujemy się doradztwem biznesowym i pośrednictwem handlowym, polskim firmom pomagamy w ekspansji na nowe rynki a firmom zagranicznym ułatwiamy kontakty z partnerami w Polsce. Korzystając z wiarygodnych źródeł, min. zagranicznych baz danych i opracowań dotyczących poszczególnych rynków gwarantujemy naszym klientom rzetelną analizę potencjału rynku i konkurencji oraz przygotowujemy wykaz potencjalnych kontrahentów.
Ułatwiamy spotkania z partnerami biznesowymi, dostawcami lub dystrybutorami towaru lub usługi w krajach Unii Europejskiej ale także poza nią. Oferujemy pomoc prawną, organizacyjną i logistyczną a także pomoc w procedurach administracyjnych.
W ramach swojej działalności zajmujemy się również organizacją wyjazdów na targi i spotkania branżowe. Mając na uwadze szczególnie optymalizację kosztów a co za tym idzie również czasu naszych klientów dokładnie identyfikujemy potencjalnych partnerów biznesowych i przygotowujemy pole do negocjacji.

Najważniejsze korzyści płynące ze współpracy z INTRO Sp. z o.o.:

- Analiza rynku docelowego pod kątem szans i zagrożeń
- Przygotowanie wiarygodnych list potencjalnych klientów
- współpraca z pośrednikami i agentami handlowymi
- dostęp do różnych kanałów dystrybucji
- wsparcie w zakresie marketingu internetowego, SEO PR i mediów społecznościowych.
- identyfikowanie i kontaktowanie potencjalnych dystrybutorów zagranicznych
- oszczędność czasu i redukcja kosztów związanych z wyszukiwaniem potencjalnych  partnerów.
- optymalizacja kosztów wprowadzenia produktu lub usługi na rynek.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wprowadzeniem swojego produktu lub usługi na nowe rynki zapraszamy do kontaktu z nami. Wstępną analizę przygotujemy dla Państwa bez konieczności ponoszenia kosztów.

intro@introtrade.eu

Consulting and support in the international exchange of goods and services.

We are pleased to invite companies who would like to expand the sales of their goods or services in foreign markets and also, foreign companies who are interested in expansion into the Polish market. We merge companies into solid platform for a fruitful and long-term cooperation.

We offer business consulting and trade mediation, for the Polish companies we assist in the expansion into new markets and for foreign companies we provide contacts with partners in Poland. Using reliable sources, for example: foreign databases and studies on individual markets, we guarantee a reliable analysis of the market potential and competition, but also preparing a list of potential contractors.

We organize meetings with business partners, suppliers or distributors of goods and services in the European Union but also beyond. We offer legal assistance, organizational and logistics as well as assistance in administrative procedures.

As part of our activity, we also organize trips to trade fairs and meetings industry. Whereas cost optimization and the time our customers we precisely identify potential business partners and prepare space for negotiation.

The most important benefits of working with INTRO Ltd:

- Analysis of the target market in terms of opportunities and risks

- Preparation of reliable lists of potential customers

- Cooperation with brokers and sales agents

- Access to the various distribution channels

- Support in the field of Internet marketing, SEO, PR and social media.

- Identifying and contacting potential distributors overseas

- Saving time and reducing costs associated with searching for potential partners.

- Optimization of the costs of introducing a product or service on the market.

If you are interested in introducing your product or service to new markets, we invite you to contact us. Preliminary analysis will be prepare without cost.

intro@introtrade.eu

ВВЕДЕНИЕ - торговая компания ПОДДЕРЖКА

Консалтинг и посредничество в международном обмене товарами и услугами.

Приглашаем компании, которые хотели бы расширить продажи своих товаров или услуг на зарубежных рынках и зарубежных компаний, которые заинтересованы в экспансии на польском рынке. Мы объединяем компания образуют прочную основу для плодотворного и долгосрочного сотрудничества.

Мы предлагаем бизнес-консалтинг и коммерческое агентство, польские компании для оказания помощи в освоении новых рынков и иностранных компаний способствует установлению контактов с партнерами в Польше. Используя надежные источники, мин. иностранные базы данных и исследования по отдельным рынкам гарантировать нашим клиентам надежную анализ рыночного потенциала и конкуренции и подготовить список потенциальных подрядчиков.

Мы способствуем встречи с деловыми партнерами, поставщиками или дистрибьюторами товаров или услуг в Европейском Союзе, но и за его пределами. Мы предлагаем юридическую помощь, организационные и материально-технического обеспечения, а также помощь в административных процедурах.

В рамках своей деятельности, мы также организуем поездки в ярмарках и индустрии встреч. Принимая во внимание, особенно оптимизации расходов и, следовательно, также время наши клиенты точно идентифицировать потенциальных деловых партнеров и подготовить комнату для переговоров.

Наиболее важные преимущества работы INTRO Sp. с o.o..:

- Анализ целевого рынка с точки зрения возможностей и рисков

- Получение надежных списков потенциальных клиентов

- Сотрудничество с брокерами и агентами по продажам

- Доступ к различным каналам сбыта

- Поддержка в области интернет-маркетинга, SEO, PR и социальных медиа.

- Выявление и контакты с потенциальными дистрибьюторами рубежом

- Экономия времени и сокращение затрат, связанных с поиском потенциальных партнеров.

- Оптимизация затрат на внедрение продукта или услуги на рынке.

Если вы заинтересованы во внедрении ваш продукт или услугу на новые рынки, мы приглашаем Вас связаться с нами. Предварительный анализ подготовки к вам без затрат.

intro@introtrade.eu

-
Copyright INTRO2016